Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Etický kódex

„Garantujeme našim zákazníkom vysoko etické chovanie tým, že konáme v súlade s Etickým kódexom.“

Preambula

Účelom tohto etického kódexu je podporovať víziu spoločnosti SPEKTRUM REALITY a stať sa silnou spoločnosťou na trhu s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike uspokojovaním potrieb zákazníkov a poskytovaním profesionálnych služieb na najvyššej úrovni.

Tento etický kódex bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou SPEKTRUM REALITY, s.r.o. so sídlom Svätoplukova 1600/7, Bánovce nad Bebravou 957 04 IČO: 48097926 DIČ: 2120042496 zapísaná v obchodnom registri Okresného Úradu v Trenčíne, (ďalej len „spoločnosť SPEKTRUM REALITY“). Jeho cieľom je stanovenie pravidiel etickej a profesionálnej činnosti realitnej kancelárie prevádzkovanej podľa patentovanej koncepcie a obchodnej stratégie spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Tento etický kódex pokrýva predovšetkým vzťahy medzi subjektmi v rámci spoločnosti SPEKTRUM REALITY a vzťahy medzi týmito subjektmi a tretími osobami, s ktorými vstupujú do styku pri svojej činnosti v rámci spoločnosti SPEKTRUM REALITY (napr. klienti, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek, osoby podnikajúce v oblasti realít), tak na území Slovenskej republiky, ako aj mimo neho. Tento etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú efektívne fungovanie spoločnosti SPEKTRUM REALITY tak, aby klientom mohli byť poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby v Slovenskej republike.

Spoločnosť SPEKTRUM REALITY si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a dopĺňať.

Vymedzenie pojmov

Osobami spoločnosti SPEKTRUM REALITY sa v tomto etickom kódexe rozumie každá osoba, ktorá je oprávnená užívať systém SPEKTRUM REALITY (partner predaja) alebo je zamestnancom tejto osoby alebo je s takou osobou verejnosťou bežne spájaná. Ostatným partnerom predaja sa pre účely tohto etického kódexu rozumie osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá nie je oprávnená užívať výhody spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Partnerom predaja sa v tomto etickom kódexe rozumie partner predaja, ktorý nezávisle podniká na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorý je zmluvne zaviazaný a na základe zmluvy s ním oprávnený k užívaniu spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Zamestnancom sa pre účely tohto etického kódexu rozumie každá osoba, ktorá je v zamestnaneckom pomere k spoločnosti SPEKTRUM REALITY alebo partnerovi predaja. Pod známkami sa v tomto etickom kódexe rozumejú, ochranné známky, servisné značky, logá alebo vzory spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Etika osôb spoločnosti SPEKTRUM REALITY

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY jednajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb.

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

Služby a produkty poskytované alebo zaisťované osobami spoločnosti SPEKTRUM REALITY budú v náležitej kvalite zodpovedajúce požiadavkám spoločnosti SPEKTRUM REALITY. Kvalita poskytovaných služieb bude spoločnosťou SPEKTRUM REALITY pravidelne vyhodnocovaná a podľa potreby budú prijímané vhodné opatrenia.

Žiadna osoba spoločnosti SPEKTRUM REALITY nebude poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil vážnosť spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Osoby systému spoločnosti SPEKTRUM REALITY pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé a/alebo podvodné praktiky.

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY sa zaväzujú poskytovať médiám a oznamovacím prostriedkom iba objektívne informácie založené na overených skutočnostiach.

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, ktoré by mohlo byť považované za úplatok.

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY svojim chovaním nepoškodzujú klientov a dobrú povesť realitnej profesie. V prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu k tretím osobám, či k sebe navzájom, hľadajú osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY vždy zmierlivé riešenie. Pokiaľ je zrejmé, že sa osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY zmierlivo nedohodli, potom predložia vec k vyriešeniu spoločnosti RE/MAX Slovakia, ktorá o veci rozhodne. Rozhodnutie spoločnosti SPEKTRUM REALITY je záväzné pre všetky osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Všetky informácie získané v súvislosti s prevádzkovaním spoločnosti SPEKTRUM REALITY sú považované za dôverné a musí byť zaistená ich náležitá ochrana proti zneužitiu.

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY sa nedopustia nekalého súťažného jednania a nebudú využívať nespravodlivé výhody proti ostatným partnerom predaja ani voči sebe navzájom.

Osoby spoločnosti SPEKTRUM REALITY sú lojálne voči spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Etika partnera predaja

Partner predaja je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť spoločnosti SPEKTRUM REALITY u klientov, verejnosti, či osôb spoločnosti SPEKTRUM REALITY a prísne dbá na to, aby bol verejnosťou spoločnosť SPEKTRUM REALITY chápaný a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny a všeobecne uznávaný systém prvotriednych realitných služieb.

Partner predaja chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Partner predaja si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou SPEKTRUM REALITY.

Partner predaja neznevažuje činnosť ostatných partnerov predaja, ani neponúka názor na činnosť ostatných partnerov predaja. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.

Poskytovanie služieb partnerom predaja

Partner predaja nesmie sprostredkovávať obchodné prípady bez vedomia osoby, ktorá obchodný prípad plánuje realizovať.

Sprostredkovateľom obchodného prípadu je ten partner predaja, ktorý uzavrel s klientom Zmluvu o výhradnom poskytovaní realitných služieb. Tento druh zmluvy má za každých okolností prednosť pred Zmluvou o nevýhradnom posyktovaní realitných služieb. Partner predaja bez zbytočného odkladu pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvie. Pri jednaní sa partner predaja vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu alebo skresľovaniu týchto skutočností.

Partner predaja neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je partner predaja povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

Partner predaja nie je oprávnený s účastníkmi obchodného prípadu svojim menom a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú, či podobnú zmluvu alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie.

Partner predaja je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Informačné a iné povinnosti  partnera predaja

Spolupráca  partnera predaja s ostatnými partnermi predaja je možná za predpokladu, že nepoškodzuje spoločnosti SPEKTRUM REALITY.
Partner predaja neodkladne informuje spoločnosť SPEKTRUM REALITY o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu.

Sankcie

Porušením tohto etického kódexu sa bude spoločnosť SPEKTRUM REALITY zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný pri jednaní spravodlivým a primeraným spôsobom.

Porušenie tohto etického kódexu je spoločnosťou SPEKTRUM REALITY považované za porušenie zmluvných dohôd a môže viesť až k vylúčeniu partnera predaja zo spoločnosti SPEKTRUM REALITY.

Spoločnosť SPEKTRUM REALITY sa môže domáhať náhrady škody od osoby, ktorá porušením etického kódexu spôsobila škodu spoločnosti SPEKTRUM REALITY, či jeho dobrej povesti.


Prijatý dňa 1. janurára 2014 spoločnosťou SPEKTRUM REALITY