Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou SPEKTRUM REALITY, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 1600/7 Bánovce nad Bebravou 95704, IČO: 48097926 (ďalej len spoločnosť SPEKTRUM REALITY). Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť SPEKTRUM REALITY REALITY v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 • Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti spoločnosti SPEKTRUM REALITY a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u spoločnosti SPEKTRUM REALITY reklamáciu poskytnutej služby.
 • Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti SPEKTRUM REALITY alebo v sídle spoločnosti SPEKTRUM REALITY, prípadne písomne na adrese: SPEKTRUM REALITY, s.r.o., Svätoplukova 1600/7  Bánovce nad Bebravou 95704. 
 • Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb spoločnosti SPEKTRUM REALITY. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb spoločnosti SPEKTRUM REALITY alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť spoločnosti SPEKTRUM REALITY.
 • Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
   
 • Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Spoločnosť SPEKTRUM REALITY  na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, spoločnosť SPEKTRUM REALITY reklamáciu zamietne.
 • Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
   
 • Spoločnosť SPEKTRUM REALITY pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), spoločnosť SPEKTRUM REALITY doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Spoločnosť SPEKTRUM REALITY o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť SPEKTRUM REALITY (napr. e-mailom na adresu asistent@spektrumreality.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť SPEKTRUM REALITY vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť SPEKTRUM REALITY porušila jeho práva.
 • Ak spoločnosť SPEKTRUM REALITY odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk.
   
 • Klient (spotrebiteľ) spoločnosti SPEKTRUM REALITY môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na nasledujúcej adrese: 
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 • Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
  a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  b) presné označenie realitnej agentúry,
  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na spoločnosť SPEKTRUM REALITY so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so spoločnosťou SPEKTRUM REALITY bol bezvýsledný,
  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

  Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2014.